nupūsti nupučia nupūtė

nupūsti nupučia nupūtė
nupū̃sti, nùpučia, nùpūtė 1. tr. Štk pučiant nugairinti (apie vėją): Puspūrę bulvių atkišo, ir tos pačios vėjo nupūstos, žaliuonim paėjusios J.Balt. Nors vėjo nupūsta, tečiaus buvo čiuini, niekas už baidyklę į kanapius negalėjo statyti M.Valanč. Ką gi nupūtė šiaurus vėjelis, kad ne siratą dideliam vargely? LTsII522. Per pavasarį nùpučia vėjas, ir rudas kaip šuo palieki Jnšk. Kad vė[ja]s nùputa rankas, skaudžiai pasidaros Dov. Vė[ja]s burną nupū̃tęs, ir apšoko niežais Šts.pučiant nudžiovinti: Vėjas nupūs, ir bus sausas [šienas] Lp. Neleisk kupetų, dar žemė nenupūsta Dbč. Palaukiat, kol truputį rasą nupū̃s, ir vėl galėste eiti rugių pjauti Šv. 2. tr. SD446, Q2, R3, D40, K nustumti, nunešti, nuvaryti (apie vėją): Viesulas šiurpus pienę baltąją nupūs S.Nėr. Vėjas sniegą nuo lauko nupū̃tęs KI34. Žlugto nedžiauk ant tvoros, ba vėjas nupūs ir išnešios po laukus Plv. Nupūtė vėjelis žaliuosius lapelius, nulaužė vėtrelė žalią viršūnėlę JD25. Ir pakyla rytvėjelis, nuput vainikelį vidun Dunajeliaus StnD7. Leido vėją, idant žemę nupūstų SPII92. Susisarmatijau, kaip vė[ja]s muni nū̃pūtė (pabėgau) Grd. | prk.: O galgi nupūs šiaurusai vėjelis jo ramų miegelį, o galgi prabus iš to ramaus miegelio LTsII529. Eik, prasivaikščiok, a nenupū̃s vėjas – tuoj nebesopės galvos Upt. 3. tr. pučiant nuvaryti: Jis, užsiėmęs vieną šnirplį, kaip pūsterė[jo], tai anuos teip kaip iš muškietos nupūtė atgal! BsPIV166.pučiant pašalinti, panaikinti: Šiurmas nuo viršaus nupū̃sk J. Jei arpą suksi lengvai, nenupūsi pelų Šts. | Ir nupūs vėjelis pėdsakus ten mano . | prk.: Vėjai pūtė ir nupūtė blogus laikus Slm. Nuovargį nuo jo iškart lyg vėjas nupūtė . Ėmęs nupūsčiau žvaigždes nuo bedugnio dangaus V.Myk-Put. | Daba daug nùpučia [stojančiųjų į aukštąsias mokyklas] Grz. | refl.: Nuo ištrauktos iš grūdų rankos lengvai nusipučia dulkės .prk. nuvalyti, nuimti: Kaip sujus visos su mergoms, ir nupūs daržus Žem. | Tos sodybos yra jau seniai nùpūstos (nugriautos) Eig. 4. tr. pučiant aptraukti: Šešis šimtus mokėjo už juodąjį akmenį, raides auksu nupūtė . 5. tr., intr. pučiant pagriežti: Aš dar nùputu, kad ir senas klernatnykas Šts. Vieną šokį nùputa gerai Šts. 6. intr. Skdt, Kt šnek. numigti: Biškį nùpūčiau, ir geriau ant dūšios An. Ir aš dieną nùpūčiau gerą valkšną Užp. 7. tr. prk. suteikti per didelę reikšmę, perdėti: Tamsta nùputi per daug Rz. 8. intr. N, [K], Prng šnek. nubėgti, nueiti, nuvykti: Tu, vaikeli, šarpiai nupūsk į miestą Vvr. Trys berniokai per pievas nùpūtė Dglš. Tiek kelio nupūsti per tokią marmalienę – tai ne baika Krsn. 9. tr. šnek. pavogti: Viską man nùpūtė – ir piniginę, ir pinigus Alvt. Tą lapę jai nuo kaklo nùpūtė, i ji nejuto Jrb. \ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supūsti — supū̃sti, sùpučia, sùpūtė 1. intr. Brž pradėti pūsti (apie vėją): Jau ir šaltas vėjas supūtė, ir saulės duktė numetė abrūsą BsPIII20. Tik viesulas ūmai supūtė ir vorą ant žemės nupūtė Blv. Kad supūstų šiauri vėjai, išdraskytų smilčių kalną, kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapūsti dapučia dapūtė — ×dapū̃sti, dàpučia, dàpūtė (hibr.) 1. tr., intr. LVI438 pripūsti. 2. tr. J užpūsti. pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpūsti — išpū̃sti, ìšpučia, ìšpūtė; SD421, Q54, R33 1. tr., intr. Ds išstumti, išvaryti, išnešti (apie vėją): Ir išpūtė mergelę iš juodojo laivelio JD97. Jei brolelių žiedelis pirktas, išpūsčiau į kraštelį Bs080. Aš pasamdyčiau šiaurų vėjužį, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papūsti — papū̃sti, pàpučia, pàpūtė; Q37, H156 1. intr. kiek pūsti (apie vėją): Papūsk, vėjeli, nuo tos pusės, atnešk žodelį nuog matušės JD2. Ir pàpūtė vėjelis, pasiūbavo laivelis (d.) Srj. An kaimų ne teip šiulta, vėjas geriau pàpučia Ds. Vėjui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpūsti — parpū̃sti, par̃pučia, par̃pūtė 1. tr. pučiant parvaryti (apie vėją): Pūsk, vėjeli, pūsk, šiaurinėli, parpūsk juodą laivelį LB63. Ir parpūtė šiaurės vėjas margą gromatėlę KlvD35. 2. tr. R376, KII257 pučiant pargriauti (apie vėją): Šiaurinis vėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpūsti — 1. intr, tr. SD395, N, K kiaurai pereiti (apie vėją): Perpučia vėjas SD301. Žalioms arba šlapioms malkoms laikyti tinkamiausia vieta perpučiamuose pastatuose rš. Prie ežerui krūmiukai tokie būdavo, tai dabar suaugę, vėjas neperpučia Alks. Toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapūsti — prapū̃sti, pràpučia, pràpūtė 1. tr., intr. K kiaurai pereiti (apie vėją): Parvežę namo, samanas paskleidžia žemėje, kai pradžiūsta – kloja tarp statomo namo sienojų, kad sienų neprapūstų rš. 2. tr., intr. OG378 išgairinti, pravėdinti: Kad vėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”